JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

#

Zbog sve veće potrebe za izgradnjom nove javne infrastrukture, ulaganjima u dobra od opšteg interesa i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, kao neophodnom se ukazala potreba za stvaranjem odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira za privlačenje privatnih investicija u Republiku Srbiju.

Zbog toga, u novembru 2011. godine donet je Zakon o javno-privatnim partnerstvu i koncesijama (“Službeni glasnik RS”, broj 88/11), kojim je u pravni sistem Republike Srbije uveden pojam javno-privatno partnerstvo i omogućeno Vladi, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave da donese odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva.

Javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno.

Projekti javno-privatnog partnerstva treba da budu ekonomski efikasni i socijalno odgovorni. Vrednost koja se dobija za uložena sredstva treba da bude veća od one koja bi se dobila sprovođenjem „tradicionalnog“ (budžetskog) modela ulaganja.

Radi pružanja stručne pomoći pri realizaciji projekata javno-privatnih partnerstava i koncesija, kao međuresorno javno telo operativno nezavisno u svom radu, Vlada je obrazovala Komisiju za javno privatno partnerstvo.

VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.